Всички уеб камери от Южна България

Loading...

Няма повече камери за показване.

Няма камери тук!

Всички уеб камери от южна България

Следете метеорологичната обстановка, актуални политически мероприятия, протести, концерти и извънредни ситуации през нашите камери от Южна България.

Южна България е част от територията на Република България, включваща земите на юг от главното било на Стара планина. Тази географска област се отличава с разнообразен релеф и природни условия.

Пазарджишко-Пловдивското поле e равнина в южна България, подобласт на Горнотракийската низина.

Пазарджишко-Пловдивското поле заема западната половина на Горнотракийската низина. Неговата южна граница от пролома Момина клисура на река Марица до рида Драгойна се проследява по северното подножие на Родопите. Северната – от пролома Момина клисура до Чирпанските възвишения се очертава по южното подножие на Средна гора. Простира се на територията на две области – Пазарджишка и Пловдивска.

Низинният релеф на Пазарджишко-Пловдивското поле показва преобладаващо простиране по паралела, като дължина достига 105 км, а ширината му в средната част надхвърля 50 км. Неговият наклон от запад-северозапад на изток-югоизток се маркира по леглото на река Марица. При град Белово в западната му периферия надморската му височина е около 300 м, а в източната му част, в района на град Първомай намалява до 100 м.

В обсега на Пазарджишко-Пловдивското поле река Марица тече недалеч от стръмните северни склонове на Родопите и сравнително далеч от полегатите южни склонове на Средна гора. Това обуславя асиметричното развитие на речната мрежа в полето. Тук левите притоци на Марица протичат на сравнително дълго разстояние през низината, а устията на нейните десни притоци се намират недалеч от високата и стръмна орографска ограда на Родопите. Над широката заравнена низинна повърхност на полето контрастират уединените Пловдивски хълмове (285,5 m).

Оставяме те да се наслаждаваш на колекцията от камери от Южна България.