реклама

Уеб камера от Златоград

Уеб камера от Златоград

Уеб камера от Златоград – най-южният град в България. Златоград се намира в област Смолян, в близост до границата с Гърция. Градът е втори по големина в областта с 7 169 жители. Златоград се намира в южната част на Родопите в долината на река Върбица. Градът е на 300 км. от София, на 60 км. от Смолян. Етнографски ареален комплекс – Златоград е обитаван целогодишно и представлява най-големият в Родопите музей на открито, който ни показва как е изглеждал града преди повече от 100 години. Архитектурни паметници на културата, занаятчийски работилници и магазини на занаятите.

В климатично отношение районът принадлежи към континентално-средиземноморската климатична област, южнобългарска климатична подобласт, източнородопски нископланински климатичен район.

Средногодишната температура на въздуха е 10,8ºС с максимум през юли 20,6ºС и минимум през януари —0,8ºС, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. Екстремните стойности на средногодишната максимална и средногодишната минимална температура са съответно 17,1ºС и 4,9ºС, като средномесечната максимална е през август (28,9ºС), а средномесечната минимална през януари (-3,9ºС).

Средногодишните валежи достигат до 1000 л/m². Характерни за района на Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента и съчетани с не малкия водосборен басейн на река Върбица (Сюютлийка – Зла река) са предпоставка за големи прииждания на реката. Максималните валежни количества (в милиметри) за времето от април до октомври се движат от 10 за 5 минути до 46,3 за 60 минути и 59,7 за повече от 60 минути. Върбица е с най-голям модул на оттока в България.

Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум през ноември – 85%, 13 бр. са дните с относителна влажност на въздуха – равна или по-малка от 30%, което е показателно за добри растежни условия на горската и тревната растителност в района.

Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0,9 м/сек до 1,2 м/сек, а средногодишната скорост е 1,1 м/сек.

Собственик на камерата: weather.zlatograd.com

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от